F.A.Q

Hur är Vägens folk tänkt att användas?

Vägens folk består av två delar. Deltagarboken Vägens folk – en resa genom kristen tro och Ledarhandledningen.

Vi har skapat deltagarboken med tanken att varje deltagare har en egen bok där hon ska kunna svara på frågor, skriva, anteckna och rita. Ledarhandledningen behandlar teologi, bakomliggande värderingar, pedagogik, ledarskap, undervisningsupplägg, terminsplanering och utvärdering. Målet är att ge ledaren bästa möjliga förutsättningar inför mötet med gruppen.

Materialet är skrivet för att användas i en undervisningssituation där det finns utrymme för samtal och diskussioner om tro och liv.

För vem är materialet skrivet?

Målgrupp för Vägens folk är unga i åldern 13 till 18 år. Det har skapats för konfirmation i församlingen. Utöver detta så lämpar det sig väl för ungdomsgrupper, hus-/hemgrupper och även som studiematerial för vuxna.

Vägens folk har tagit hänsyn till Svenska kyrkans riktlinjer kring konfirmation. Det handlar om pedagogik, teologi, innehåll och utformning. Även konfirmationsarbetets målsättningar kring tidsomfång, läger, andakt och utvecklad identitet har beaktats.

För mer information, läs Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, utgiven 2008 av Svenska kyrkan och Verbum Förlag.

Skulle Vägens folk fungera i vår kyrka?

Ja! För att ge goda förutsättningar att arbeta med materialet i er kyrka så har vi tagit fram en Ledarhandledning. Den är en guide för dig som ledare att förstå bokens idé och helhet. Ju mer du tar till dig vår tanke med boken, desto lättare blir det att genomföra en egen variant av Vägens folk i ditt lokala sammanhang. Om ni har frågor om hur materialet kan tillämpas lokalt – hör av er till Magnus Sternegård eller Skander Kurtin.

Vilka använder Vägens folk just nu?

I dag används Vägens folk av kyrkor från en mängd olika traditioner och sammanhang: Svenska Kyrkan, Svenska Alliansmissionen, Gemensam Framtid (Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet, Metodistkyrkan), Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen och Syrisk-ortodoxa Kyrkan ­– bland andra.

Hur många deltagare kan man vara om man använder Vägens folk?

Materialet utgår ifrån erfarenheten att lärande sker i en process tillsammans över tid. Den viktigaste platsen för lärandet är den lilla gruppen, där deltagaren får ta steg i tro tillsammans med andra. Vägens folk fungerar bäst om antalet deltagare i varje grupp är fyra till tio personer. Det finns ingen övre gräns för antalet grupper under förutsättning att varje grupp har en egen ledare.

Hur många ledare behöver man vara för att använda Vägens folk?

Det beror på antalet och åldern på deltagarna. Om det är en enda, mindre grupp med äldre tonåringar eller unga vuxna räcker det med en ledare.

Om det är en större konfirmandgrupp är det viktigt att vara flera och skilja på rollerna i ledarteamet. En eller två ledare ansvarar för planering, undervisning och organisationen av kursen. Ledarna av de mindre grupperna ansvarar för gruppsamtalen. Vår erfarenhet är att ett bra upplägg är två gruppledare i en grupp på sex till sju deltagare, gärna en yngre och en äldre ledare.

I Ledarhandledningen utvecklar vi våra erfarenheter kring ledarskap, pedagogik och den lilla gruppen.

Vad tycker konfirmanderna om Vägens folk?

Eftersom materialet har utvecklats i en församlingsmiljö under tre år, har deltagarna fått ge sin feedback på upplägg och innehåll. Utifrån dessa enkäter och samtal har konfirmander i stor utsträckning varit mycket positiva till Vägens folk.

På flera platser i landet har vi haft kyrkor som prövat materialet och gett oss feedback på vad som fungerat och vad som kan utvecklas i mötet med deltagarna.

Vi samlar kontinuerligt in kommentarer från församlingar som arbetar med materialet för att fortsätta att utveckla Vägens folk. Hör gärna av er till författarna eller Marcus Förlag. Målsättningen är att göra ett nytryck av materialet inför varje terminsstart.

Hur fungerar det här med studiegrupp och ekonomiskt stöd till Vägens folk?

Vägens folk ett metodmaterial som studieförbundet Bilda valt att stödja. För dig som planerar att starta konfirmandgrupp, bibelstudiegrupp eller studiecirkel utifrån Vägens folk finns därför möjlighet att via Bilda få rabatt på materialet och ledarstöd samt möjlighet till regionala ledarträffar kring Vägens folk

Ni registrerar er grupp som en studiecirkel och rapporterar in er närvaro till Bilda. Kontakta studieförbundet Bilda så berättar de mer.