I Korthet

Vägens folk är ett lärjungamaterial med utgångspunkt i Bibeln och den kristna tron. Med en pedagogisk och teologisk helhetssyn vill materialet fungera som ett verktyg för att utrusta unga för livet.

Utmaningen i arbetet med unga i kyrkan är att hitta den sorts lärande där man vet vad man undervisar (teologi) och hur man gör det tillgängligt (pedagogik). Vägens folk är vårt förslag till hur kristen tro kan levandegöras på ett sätt som utrustar unga för ett utgivande, kreativt och glädjefyllt liv. Materialet utmanar ledare och deltagare att tillsammans ta små steg av kärlek. Därför leder varje tema till utmaningar kring att älska sig själv, älska Gud och älska människor.

Vägens folk har tillkommit i en församlingsmiljö, där texter, undervisning, övningar och upplägg har prövats och utvecklats i mötet med unga konfirmander under tre års tid. Teologer, präster, pastorer och ledare har bidragit med konstruktiva förslag till utveckling. Här följer en summering av de delar som kommit att bli materialets kännetecken och som slår an riktningen för Vägens folk.

1. Kristen tro är en vandring med Jesus

Vägens folk omfattar 28 temakapitel. Varje tema har sitt centrum i Jesus Kristus. Han kommer till oss för att visa vägen till ett nytt liv utifrån respektive tema. Vägens folk vill hjälpa varje deltagare att få tag på Jesus vision om ett liv i efterföljelse. Samtidigt stannar visionen inte vid en dröm om något som ska komma i framtiden – Jesus visar på ett sätt att leva sitt liv, här och nu. Han säger inte ”vi kan väl försöka” eller ”låt oss göra vårt bästa” – hans sätt att leva visar att det faktiskt är möjligt. Han visar Vägen genom att leva den. Jesus väg handlar om relationen till oss själva, till varandra, till Gud och till skapelsen. Hans väg är möjlig att gå här och nu. Vi vandrar den tillsammans.

2. Kristen tro förutsätter kunskap

Kunskap om kristen tro är en förutsättning för att varje deltagare ska ha möjlighet att fatta beslut om hur man vill ta ansvar för sitt liv i relation till sig själv, till andra, till Gud och till skapelsen. En sådan kunskap grundar sig i mötet med sitt eget liv, med Bibelns berättelser och med den riktning i vilken man utvecklas som människa.

Vi tror på ett lärande som utgår från individens bakgrund och förutsättningar och utrustar deltagarens huvud, hjärta och händer. Ett sådant lärande engagerar och skapar förståelse för vad den kristna berättelsen betyder i deltagarens liv. Kristen tro är ett sätt att leva, en utgångspunkt för livet. Jesus vägleder oss i mötet med allt vad världen bjuder.

3. Gemenskap är en förutsättning för utveckling

Att leva som kristen förutsätter en kristen gemenskap. Gemenskapen är en grundförutsättning för att utvecklas i tron. Vägens folk utgår från den lilla gruppens närhet och ledarens förmåga att skapa den trygghet och takhöjd som behövs för att gruppen ska växa tillsammans.

Att använda Vägens folk innebär att göra en gemensam resa. Deltagarna är inte en grupp unga som under en tid passerar bredvid varandra för att de råkar dela samma åsikt eller intresse. De är en gemenskap på resa som interagerar med varandra. Resan genom kristen tro förändrar deltagare och ledare för livet.

4. Bibeln och den stora Berättelsen

Varje religion, kultur och samhälle har sin övergripande, stora berättelse. Utgångspunkten för Vägens folk är Bibeln. Bibeln ger de kristna den stora berättelsen om världen. Den utgör ram och sammanhang för deltagarens och ledarens egna lilla berättelse. Undervisningens syfte är inte i första hand att få svar på frågan vilka vi människor är, utan snarare vilka vi blir som kristna, vem vi tillhör och vart vi är på väg. I denna vandring utgör berättelsen bryggan mellan vilka vi är och vart vi är på väg. Det är i relationen mellan deltagarens livsberättelse och mötet med Bibelns berättelser som lärandet uppstår. I det mötet får deltagaren möjlighet att bearbeta, praktiskt pröva och fatta beslut i sitt liv som är inspirerat av mötet med Bibeln. Hennes gamla berättelse får en ny riktning.

5. Det goda livet i Guds rike

Det centrala temat och syftet i hela Jesus liv kan sammanfattas i hans undervisning om Guds rike. I Vägens folk är Guds rike utgångspunkt och mål för världen. Detta tema genomsyrar hela materialet.

Vägen till Guds rike går genom tillit till Gud, Jesus som frälsare och förebild och öppenhet för Anden. I Guds rike är Jesus vår förebild med kärleken som främsta bud. Jesus själv skärper kärleksbudet från Gamla testamentet (5 Mos 6:4, 3 Mos 19:18) och kopplar samman kärleken till Gud med kärleken till sig själv och andra människor. I boken kommer detta till uttryck genom Vägens utmaningar där målet är att vi ska öva oss i den kärlek som Jesus kallar oss till.

6. En bana längs en föreskriven väg

Det latiska ordet curriculum betyder bana längs en föreskriven väg. I engelskan används ordet för en terminsplanering eller ett upplägg med teman som löper över en viss tid. Inte sällan har ordet kommit att betyda akademiskt program eller upplägg kring vilka ämnen som ska undervisas – utan att för den skull nödvändigtvis hjälpa deltagaren att förstå hur eller varför de olika delarna hänger samman. I Vägens folk består upplägget av 28 teman som hålls samman av en genomtänkt struktur. Materialet följer Bibelns väg, genom Gamla testamentet, Nya testamentet och vidare in i kyrkans historia. Det är en kronologisk bana. På samma gång finns en parallell, tematisk väg med Min resa (tema 1 till 9), Trons resa (10 till 19) och Kyrkans resa (20 till 28) som riktningar. Målet är att visa på hur alla teman hör samman. Ambitionen är att varje deltagare i stora drag ska kunna återge resan genom kristen tro efter genomförd kurs.