Inlägg i kategorin: ”smågrupp”

Heldag med Sävedalens och Jonsereds missionskyrka

Sävedalens och Josereds missionskyrka utanför Göteborg står inför att möta ett 70-tal konfirmander i höst. De har sedan ett antal år tillbaka ett nära samarbete med den lokala idrottsföreningen Sävehof och genom detta kommer många unga från idrotten till kyrkan för att konfirmeras. Inför hösten har de valt att arbeta utifrån visionen om ett Vägens folk, och församlingens pastor Robert Eriksson förklarar här varför de väljer att arbeta med vårt material.

Jag fick inbjudan att ha en heldag kring Vägens folk med alla konfirmandledare.
Så jag laddade för fyra samlingar, en timme per del:

1) Ett liv med Kristus
2) Att arbeta med Vägens folk
3) Kristet ledarskap & smågruppsledarens roll
4) Vägen vidare – att fortsätta som ett Vägens folk

På förmiddagen talade vi om vikten att ha sin identitet i Kristus. Ingenting kan vara viktigare för en kristen ledare än att älska Jesus. Allt annat är underordnat detta. Allt annat är en frukt av detta. Vi behöver leva i närheten till Honom för att kunna ge det goda livet till andra. Vi kan inte bli goda ledare endast av regler eller erfarenheter. Det handlar om att leva i en nära gemenskap med Jesus- att ta emot hans kärlek för att kunna ge kärlek vidare. Vi behöver ta tid för att ge plats för Gud i våra liv, genom bön, bönedag och retreat.

Efter fikat gick jag igenom vision och upplägg för att arbeta med Vägens folk.

—–

Efter lunch var temat kristet ledarskap och jag talade om vikten av att leva som man lär. Att våra liv leder mot Kristus. Hela livet är en ständig rörelse in mot Kristus. Hela livet, allt jag gör, är en ständig möjlighet att älska honom. att älska sig själv, älska Gud, och älska människor. Denna kärlek är själva fundamentet för Vägens folk.

Lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sade han till dem: Kungarna uppträder som herrar över sina folk och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. (Luk 22:24-27)

Vi tog utgångspunkt ifrån dessa ord från Jesus för att få tag på det kristna ledarskapets grunder. Först visar Jesus två exempel på hur ledarskap inte ska gå till. Det ena är frestelsen att  ”uppträda som herrar över folk”. Det är den formen av förtryck där en ledare bygger upp och håller fast vid principer som kräver lydnad.

När man undervisar för ungdomar är det lätt att hamna i den här fallgropen. Man vill helt enkelt ta kontroll över vad ungdomarna lär sig och på vilka sätt de kommer att hantera vissa frågor framöver. Man undervisar i form av schabloner kring kristen tro, fem snabba principer kring hur man som kristen ska hantera sin sexualitet, osv. Det är ofta av god vilja och med goda avsikter, men fallgropen är ändå tydlig: Att man vill ta kontroll över undervisningens konsekvens. Att styra ungdomar att göra det som vi vuxna tycker är rätt. Att förklara vad som händer om man inte håller sig i rätt fålla.

Den andra frestelsen är att binda människor till sig genom att kalla sig ”folkets välgörare”. Att bli ledare som gör gott och själv tar stjärnglans och fokus för uppskattning. Här gör man gott för andra för att vinna deras förtroende.

I undervisning bland unga är det lätt att hamna här också. Man vill säga roliga saker, vara i centrum, få alla att trivas… det är ju gott, men målet med att vara en kristen ledare är inte att vara en folkets välgörare. Då hamnar man själv i centrum. Målet är att hela tiden föra tillbaka ljuset på den som vi betjänar. Deltagaren.

Egentligen är båda frestelserna uttryck för samma sak, att knyta människor till sin egen makt. Mot detta står Jesus och säger: Jag är mitt ibland er som er tjänare. Han tar avstånd från allt ledarskap som bygger en koncentration och beroende kring en ledare. Allt som förminskar en människans frihet går Jesus emot. Det finns bara ett sätt att vara ledare enligt Jesus, och det är att betjäna andra.

Det betyder att vi som är ledare, och framförallt som smågruppsledare i konfirmationen, behöver vara fria från behovet att bli uppskattade eller populära – vi är där för att möta de verkliga behoven som finns, och inte bara de som ligger på ytan. Vi behöver lära oss att lyssna, och att ta dem vi leder på största allvar.

—-

Sedan talade jag kring åtta kännetecken av vad som utgör en bra smågruppsledare:

1. Vandrar tillsammans med deltagarna

2. Ställer frågor

3.Sätter ramar tillsammans med deltagarna

4. Inspirerar deltagaren till ett livslångt lärande

5. Hjälper deltagarna till kritisk reflektion och att ta ansvar

6. leder i riktning mot ett utgivande liv

7. ber för arbetet och för var och en av deltagarna

8. blir ett team av ledare

 —–

Under hela dagen fick de samtala kring olika frågeställningar i mindre grupper, och vi avslutade med en promenad i mindre grupper där de skulle samtala kring framtiden och hur de lokalt kunde bygga vidare på visionen om ett Vägens folk. De landade i en vilja att efter första året med materialet, fortsätta hålla samlingar i samma struktur och upplägg som första året. Dessutom talade vi om vikten av att byta smågrupper regelbundet under terminen för att inte knyta upp vissa ledare till vissa deltagare. Det finns många fördelar med att alla får chans att mötas i olika konstellationer och olika ledare. Det gör att det blir lättare att bygga vidare år två med nya ledare.

Sammantaget så var det en väldigt givande dag för mig. Sävedalens och Josereds missionskyrka har många väldigt goda ledare, och den här dagen tror jag var viktig för att ge en bra start och riktning för den nya terminen! Tack för förtroendet!

Föredrag på Öckerö

Ute bland öarna i Göteborgs norra skärgård har församlingarna ett förtroende i bygden. Det visar sig inte minst genom ett stort intresse för konfirmation. Grupperna är stora och många ungdomar väljer att konfirmera sig i frikyrkan. Öckerö har både vanlig konfirmation och hockey-konfa.

Inför höstens konfirmation så har fyra församlingar bestämt sig för Vägens folk som metod: Öckerö Missionsförsamling, Öckerö Pingstförsamling, Hönö Missionsförsamling och Hönö Pingstförsamling.

Jag mötte dem idag i ett konferensrum med en fantastisk utsikt över havet. De var alla pastorer och ledare med mycket erfarenhet av att undervisa för målgruppen 14-15 år. Vi gick igenom upplägget som vanligt och jämförde vår vision kring undervisning med deras erfarenhet av tidigare arbete.

Vi landade i ett intressant samtal kring smågruppen. Vårt så tydligt förflyttade fokus från katederundervisningen till en process som i stor grad handlar om smågruppen, är en aha-upplevelse för många. Det är där utvecklingen hos deltagaren i stor grad sker. Därför blir behovet av mogna ledare så viktigt. Mognad sitter inte i ålder. Det sitter i förmågan att ge plats för andra.

Vi talade också om hur undervisningen, tilltalet, kan användas till att bjuda in ”gäster” från församlingen. Exempelvis under tema Tillbedjan, så kan man bjuda in en lovsångsledare eller förebedjare. Eller under tema Vetenskap, så kan någon som forskar eller på annat sätt lever i vetenskapens värld dela sin hållning runt tro och vetenskap. Vi rekommenderar ändå att utgå ifrån bokens undervisning, men utveckla det åt sitt håll.

Vägens folk-turnén fortsätter!

Det är spännande och inspirerande att få möta ledare från hela landet som är jobbar med barn och ungdomar i våra kyrkor. Hönökonferensen på Hönö i Göteborgs norra skärgård var vårt senaste stopp. Som ett av flera seminarium under konferensen fick vi presentera Vägens folk för omkring 50 ungdomsledare och pastorer från olika svenska församlingar. Som tidigare gick vi igenom materialets pedagogik, struktur och teologi. Men vi tog oss även tid till att presentera bakgrunden till att vi utvecklade materialet, när Skander och jag var pastorer i Saronkyrkan.

Vi beskrev hur församlingen tidigare haft ett blomstrande barn- och ungdomsarbete. Väldigt många barn i söndagsskolan och många ungdomar i ålder 13-17 år. Utmaningen var att många ungdomar lämnade församlingen när de kom i gymnasieåldern. Vi ville veta varför ungdomarna kom till ungdomsarbetet från första början och varför de valde att lämna. Därför kontaktade vi omkring 35 ungdomar i 20-års åldern som inte längre var involverade i kyrkan.

Några exempel på svar var:
 ”Många som kom förr kom bara för att hänga i kyrkan hänger på krogen idag istället – de flesta har lämnat allt vad kyrka heter. Mycket fokus var på att man skulle ha kul som en fritidsgård. Då kan man lika gärna vara med i något annat sammanhang.” Karl 21 år
”Jag vill inte infösas i en husgrupp med människor jag inte känner bara för att man ska vara med i en husgrupp” Anna 23 år

Från våra samtal framgick det att de hade en längtan att bli involverade i kyrkan trots att de lämnat:
”Jag skulle vilja ha mer Bibelstudier som hade bättre riktlinjer för hur man ska leva som ung kristen människa – när jag bodde i USA hade de det och det kändes bra” Lisa 19 år
”Jag känner att jag skulle vilja finnas i något sammanhang – men det finns inte någon aktivitet i kyrkan man skulle vilja gå till.” Aron 24 år

Med ungdomarnas tankar och åsikter i åtanke började vi i Saron fundera på hur vi skulle kunna skapa miljöer för ungdomar där de kan känna känna tillhörighet, gemenskap och få en god självkänsla. Vi ville visa på att kyrkan har något att bidra med samt att unga kan göra en skillnad i kyrkan och världen.

ÄLSKA SIG SJÄLV
En viktig del av vårt fokus för ”Vägens folk” och vårt ungdomsarbetete blev att låta ungdomarna vara i centrum. Att de ska bli lyssnade på och sedda, respekterade och blir inbjudna att bidra med sina talanger, idéer, frågor och tankar.

ÄLSKA GUD
Vi ville göra Bibeln intressant och ge utrymme för andliga erfarenheter. ”Vägens folk” kom därför att bli ett material där Bibeln är vägledande för livet och tron.

ÄLSKA SINA MEDMÄNNISKOR
Vi ville lägga fokus på ett socialt arbete. Därav våra resor med konfirmationsgruppen till barnhem i Ukraina.

Allt detta lade en grund för det som idag är hela materialet. Vi fick många intressanta frågor och möten efter samlingen. Bl a en pastor från Örebrotrakten som var mycket nöjd över materialet och några tjejer som använder Vägens folk i husgrupper för ungdomar. Bland deltagarna var det flera som planerade att starta ett arbete med materialet i höst.

Hela föredraget filmades av Nicklas Sternegård och kommer under sommaren att läggas ut här på webplatsen!

Glada gossar efter samlingen på Hönö.
Fr. v. Anders Karlsson (Konsulent på Bilda), Magnus Sternegård och Skander Kurtin

Vägens folk-samling i Göteborg

Vi har nu kommit en bra bit in i vår turné kring materialet. Det är en förmån att få resa runt i Sverige och möta pastorer och frivilliga ledare. Det är tydligt hur man vill göra sitt bästa för att unga ska få riktigt god undervisning om kristen tro.
Igår kväll hade turen kommit till Göteborg.Till samlingen kom representanter från två församlingar: Fiskebäcks alliansförsamling och Kungälvs Missionskyrka. Fiskebäck alliansförsamling har under tre år arbetat med materialet. De var en av de församlingar som vi först knöt till oss som provgrupper, för att hjälpa oss att utvärdera och utveckla materialet. Kungälvs Missionskyrka har planerat att starta sitt arbete i höst, och kom därför väl förberedda.

Under kvällen gick vi som vanligt igenom hur materialet kom till, våra grundläggande värderingar, strukturen och hur man genomför en samling. Men vi hann även samtala ordentligt kring Missionsresan. I Fiskebäck har man under flera år rest till Rumänien och arbetar i projekt som stöttar gatubarn och andra fattiga. Man har valt att kalla det för praktisk konfirmation.
Kungälvs Missionskyrka har en second-hand affär i samarbete med Pingstkyrkan och Svenska Kyrkan. Behållningen från det arbetet går till hjälpinsatser i världen. Ett av de länderna är Estland. De planerar en resa dit för att vara med i “Vännens hand” som har ett arbete i Tallin bland missbrukare och fattiga. Missionsresan är en viktig del av Vägens folk, och det är glädjande att båda dessa församlingar valt att satsa på det!

Vi hann även med att tala om hur man bjuder in till konfirmationen, vikten av tydlighet kring inbjudan, föräldraträffar, bönefaddrar, konfirmationsgudstjänsten … mycket hann sägas då vi var en relativt liten grupp!
Det blev en väldigt värdefull kväll. Tack alla ni som kom!